CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
2 jarige opleiding
 
 

Ontwikkelingsgericht werken vanuit Feuerstein�s gedachtegoed

Een tweejarige basisopleiding (120 lesuren)

I. Inleiding

Het gedachtengoed van Feuerstein wordt terecht gelinkt aan het ontwikkelingsgericht werken met kinderen en jongeren, zowel binnen onderwijs als in therapie. Zijn visie en de middelen die hij ontwierp zijn nog steeds actueel en zeer bruikbaar. Meer zelfs, het is pas de laatste 3 decennia dat Feuerstein internationaal de waardering krijgt die hij verdient: Perkins, Gardner, Sternberg, Costa, en andere vooraanstaande cognitieve psychologen verwijzen graag naar zijn werk als bron voor hun eigen idee�n.
Ook de middelen die Feuerstein uitwerkte om zijn theorie waar te maken � het instrumenteel verrijkingsprogramma (IVP), het LPAD (dynamisch testprogramma) en de cognitieve kaart � blijven erg waardevol.
Er is echter meer. Vanuit Feuerstein�s gedachtegoed hebben veel van zijn medewerkers en cursisten andere middelen ontwikkeld, die binnen meer gerichte doelgroepen goed bruikbaar blijken te zijn om kinderen en jongeren vanuit hun directe ontwikkelingsvragen te prikkelen. Een aantal zijn in Vlaanderen en Nederland ondertussen gekend en worden binnen onderwijs, therapie, kinderdagverblijven, gezinsbegeleiding,� enz. met goed resultaat gebruikt. De voornaamste zijn: Cognet (C.E.A.), bright start (of �goed begonnen�), MISC, Samen Denken in Beroep.
Een grote verdienste van Feuerstein ligt zeker in het belang dat hij hecht aan de houding van de begeleider, de mediator. Prof. Luc Stevens schrijft terecht: de begeleider eerst, dan het kind. Feuerstein schreef de basis van de houding van de begeleider uit in zijn �theorie van de gemedieerde leerervaring�. Anderen verfijnden deze theorie naar bepaalde doelgroepen toe.
In het Nederlandse taalgebied hebben CeBCO, StiBCO, CeSMOO e.a. reeds heel wat werk verzet om dit gedachtegoed kenbaar te maken. CeSMOO richt een laatste keer een cursus in waarin al het hierboven genoemde, en zelfs meer, aan bod komt. Dit gebeurt in een 2-jarige opleiding van 10 dagen per jaar.

II. Doelen

De cursist :

� kent de visie van waaruit Feuerstein vertrekt en kan vanuit deze visie reflecteren over zijn eigen werksituatie.

� kent de lijst van de cognitieve functies en kan die herkennen en (re)medi�rend gebruiken binnen zijn werk.

� kent de cognitieve kaart en kan de elementen ervan herkennen binnen een opdracht en ze gebruiken om de taak aan te passen aan de leerling/cli�nt.

� kent de basis van het medi�rend leren en kan adhv het theoretisch kader reflecteren over zijn/haar eigen handelen.

� leert werken met het instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein en maakt kennis met bright start, Cognet en Samen Denken in Beroep.

� Maakt kennis met de nieuwste inzichten m.b.t. ontwikkelingsgericht werken met kinderen en kan erover reflecteren vanuit de eigen praktijk.

III. Inhoud

Onderstaand programma is niet bindend in de zin dat de inhouden op genoemde dagen aan bod komen. De groepsdynamiek heeft daarin ook haar zegje. Wel is op het einde van de opleiding het voorgestelde programma verwerkt.

Programma eerste jaar:
Lesdag 1: Basiskaders van de cursus en visie op ontwikkelingsgericht werken.
Lesdag 2: De basis van het cognitief functioneren: 7 denkstappen om een probleem op te lossen.
Lesdag 3: Kennismaking met I.V.P. en het eerste instrument Organisatie van Stippen (O.S.) / de unit �zelfregulering� van �goed begonnen�
Lesdag 4: mediatie bekeken vanuit Feuerstein
Lesdag 5: O.S. verder uitwerken / werken aan transfer (principe en bridging)
Lesdag 6: Unit �Rolneming� + instrument Ori�ntatie in de Ruimte I / de cognitieve kaart
Lesdag 7: unit vergelijken + instrument vergelijken + vergelijken bekeken vanuit Hyerle
Lesdag 8: instrument Analytische waarneming / de leerdoelenniveaus van Costa
Lesdag 9: instrument Classificeren (m.b.v. instrument illustraties) + unit classificeren + classificeren bekeken vanuit Hyerle / De relatie tussen de cognitieve functies van Feuerstein en de executieve functies van Dawson
Lesdag 10: Instrument Familierelaties + medi�rend leren + samenvatting en evaluatie van het eerste cursusjaar

Programma tweede jaar:
Lesdag 11: Herhaling van de theoretische kaders van het eerste jaar + toepassingsvoorbeelden / MISC van Pnina Klein
Lesdag 12: medi�rend leren: video-coaching in kleine groepen
Lesdag 13: De emotionele ontwikkeling van kinderen volgens Greenspan / Het cre�ren van een medi�rende omgeving
Lesdag 14: medi�rend leren: video-coaching in kleine groepen
Lesdag 15: Instrumenten cijferreeksen, tijdsrelaties en ori�ntatie in de ruimte II
Lesdag 16: medi�rend leren: video-coaching in kleine groepen
Lesdag 17: Instrumenten Syllogismen, Transitieve relaties en Sjablonen
Lesdag 18: medi�rend leren: video-coaching in kleine groepen
Lesdag 19: units sequenti�ren en discrimineren / Feuerstein bekeken vanuit een doelgroep (afhankelijk van de deelnemers)
Lesdag 20: Bespreking van de laatste vragen / Evaluatie van de opleiding / uitreiking getuigschrift

IV. Gebruikte werkvormen

Tijdens de lesdagen wordt meestal vertrokken vanuit oefeningen om daarna de opgedane leerervaring vast te zetten. Soms wordt er omgekeerd gewerkt: eerst een initiatiemoment en dan oefenen. Dit betekent m.a.w. dat elke theorie wordt ervaren vanuit de praktijk. Co�peratieve werkvormen worden als meerwaarde ingezet.
Om de tijdsspanne tussen 2 lesdagen te overbruggen en tussendoor het geleerde niet los te laten, worden kleine opdrachten meegegeven die de deelnemers binnen hun eigen praktijk kunnen toepassen. Deze opdrachten zijn oefenkansen, geen verplichtingen.
In het tweede jaar wordt ook gebruik gemaakt van de werkvorm intervisie.

V. Doelgroep

De doelgroep bestaat enerzijds uit mensen die professioneel werken met kinderen en jongeren zowel in gewoon- als in buitengewoon onderwijs of in therapie, anderzijds hebben ouders van kinderen met een ontwikkelingsprobleem in het verleden al graag aan deze opleiding deelgenomen.

a) Leerkrachten, zorgco�rdinatoren, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, nascholers.

b) Therapeuten, hulpverleners die kinderen en jongeren begeleiden/ondersteunen in hun leerproces.

c) Beleidsmakers binnen onderwijs.

Het maximum aantal inschrijvingen dat wordt toegelaten is 24.

VI. Lesgever, plaats en tijdstip

De cursus wordt gegeven door Albert Janssens (voor CV: zie www.CeSMOO.be)
De cursus vindt plaats in het ontmoetingscentrum, Korenbloemstraat 12 te 3210 Linden (bij Leuven). Dit centrum is vanuit Leuven te bereiken met openbaar vervoer. (zie www.CeSMOO.be)
Een cursusdag begint om 09u.30 en eindigt om 16u.30

VII. Data eerste cursusjaar (2017 � 2018)

Vrijdagen:

14.09.2018; 19.10.2018, 09.11.2018, 07.12.2018, 18.01.2019,
22.02.2019, 15.03.2019, 26.04.2019, 17.05.2019, 07.06.2019

VIII. Prijs

Per cursusjaar! � 650,00,
Deze som kan in 1 keer worden gestort bij aanvang van de cursus of volgens het volgende afbetalingssysteem: voor aanvang van de cursus �200,00 en vervolgens 10 maandelijkse afbetalingen van � 45,00.
In de prijs zijn begrepen: alle cursusmaterialen, koffie en versnaperingen tijdens de pauzes en een broodjesmaaltijd per cursusdag
Er is geen mogelijkheid om te betalen met opleidingscheques.
Op het einde van de cursus krijgt de cursist een certificaat van CeSMOO.

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT